Voorwaarden Klantenkaart

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van De Bosrand klantenkaart. Het klantenkaartprogramma van De Bosrand wordt uitgevoerd door Tuincentrum de Bosrand. De houder van de Bosrand klantenkaart, verder te noemen “de klantenkaarthouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dan de klantkaarthouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Aanvragen

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Bosrand klantenkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.tcdebosrand.nl) of via de servicezuil in de winkel of via de Bosrand app. Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Tuincentrum De Bosrand. De aanvraag wordt door Tuincentrum De Bosrand beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De Klantenkaart is meteen te gebruiken voor het sparen van punten. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

Mogelijkheden

De Bosrand klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen in De Bosrand tuincentra. Deze voordelen worden door De Bosrand bepaald. Voor klantenkaarthouders worden daarnaast speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaarthouders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Bosrand klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

Eigendom van de Bosrand klantenkaart.

De Bosrand klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum De Bosrand. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Tuincentrum De Bosrand kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de Bosrand klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Tuincentrum De Bosrand.

Wijziging en beëindiging

De Bosrand behoudt zich het recht voor om de aan de Bosrand klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum De Bosrand behoudt zich tevens het recht voor, het Bosrand klantenkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de Bosrand tuincentra en/of op onze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om een  Bosrand klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum De Bosrand en staat niet open voor discussie

Spaarsysteem

Bij elke € 2,50 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Elke spaarpunt is € 0,05 waard. Deze punten kunnen, vanaf een volgende aankoop, vanaf 40 punten ingewisseld worden. Alvorens de punten kunnen worden ingewisseld dient de klantenkaart aangemeld te zijn door het inschrijfformulier op onze website in te vullen. 
U kunt de gespaarde punten terugvinden onderaan uw kassabon, op www.tcdebosrand.nl en in de Bosrand app. 
Als de klantenkaart 2 jaar niet gebruikt is wordt deze als vervallen beschouwd. De spaarpunten komen dan ook te vervallen en kunnen niet meer verzilverd worden. 
Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden.
U spaart géén Bosrandpunten op aanbiedingen, acties en afgeprijsde artikelen, cadeaukaarten, gas en gasflessen, diensten, borg, arbeid, bezorgingen, horeca, workshops en vuurwerk. (Onder aanbiedingen vallen ook bijv. de plantenacties 3 voor een bepaalde prijs of 10 stuks voor een bepaalde prijs).
Punten kunnen alleen worden gespaard over aankopen betaald aan de kassa’s van Tuincentrum De Bosrand. Het is niet mogelijk om punten te wisselen tegen contant geld. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

De Bosrand tuincentra kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de Bosrand klantenkaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de klantenkaarthouder verrekenen.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Bosrand klantenkaart zijn de Bosrand tuincentra gerechtigd een aan de klantenkaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de klantenkaarthouder terug te vorderen.

Bij verlies of diefstal van uw klantenkaart kunt u bij de informatiebalie een formulier invullen en inleveren. U krijgt dan een nieuwe klantenkaart.
Klantenkaart vergeten? Met de digitale Bosrand app heeft u de digitale klantenkaart altijd bij u wanneer deze is aangemeld.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het Tuincentrum De Bosrand gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum De Bosrand kan de gegevens gebruiken voor het persoonlijk informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. De Bosrand kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan De Bosrand (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum De Bosrand nooit aan derden verstrekt, tenzij De Bosrand daartoe wettelijk wordt verplicht.

Wanneer de gegevens van de klantenkaarthouder wijzigen, de klantenkaarthouder geen informatie over de voordelen van de Bosrand klantenkaart meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het Bosrand klantenkaartprogramma wenst te beëindigen, kan de klantenkaarthouder dit melden via de Bosrand website door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen.

Aansprakelijkheid

De Bosrand tuincentra aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Bosrand klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Bosrand klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn De Bosrand tuincentra niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/ of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Bosrand klantenkaart. Bovendien zijn de Bosrand tuincentra niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Bosrand klantenkaart.